Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Widawa
Search:
Prawo
Prawo stanowione przez Gminę. Ustawy i rozporządzenia dotyczące samorządu terytorialnego. Rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy. Rejestr wniosków i opinii. Komisji Rady Gminy. Protokoły. Strategia Gminy, zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka komunalna. Funkcje do wyszukiwania po tytułach oraz tekstach dokumentów.


"Prawo" stanowi tematyczny dział podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Główną stronę biuletynu prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem www.bip.gov.pl


Podstawy prawne działania, Statut Gminy (2013-10-22 15:01:47)
Podstawy prawne działania Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) z późn. zm. Inne ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością administracji znajdują się na stronach Prawo dotyczące samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 3 powyższej ustawy o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy (Patrz na stronie Rada Gminy, Komisje). Statut Gminy podlegający ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy. More...
Kliknięcie na jednym z poniższych linków wyświetli wybraną stronę:

» Uchwały Rady Gminy
Rejestry uchwał Rady Gminy zestawione w podziale na lata.
» Zarządzenia Wójta Gminy
» Statut Gminy Widawa
» Strategia Gminy Widawa
Strategia rozwoju, funkcjonowania Gminy. Kierunki, priorytety i działania. Realizacja zadań.
» Plan Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy Widawa na lata 2004 - 2013.
» Gospodarka komunalna
Stan infrastruktury technicznej. Gospodarka wodą, ściekami, odpadami, energią, paliwami. Telekomunikacja, drogi i zasoby mieszkaniowe.
» Zagospodarowanie przestrzenne
Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.
» Inne
Pozostałe informacje prawne dotyczące Gminy niezamieszczone w innych działach.