Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Widawa
Search:
Strona Główna


Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98 - 170 Widawa

Tel. 43 6721034
Fax  43 6721152
NIP: 831-15-69-344
REGON: 730934571

E-mail: poczta@widawa.pl
WWW: http://www.widawa.pl
BIP: http://bip.widawa.pl
ESP (ePUAP)Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Konto:33 9279 0007 0035 0932 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
oddział w Widawie


Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Widawa (2015-03-27)

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Gminy Widawa, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Widawa:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Widawa.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2015-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2014 rok.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: projekty uchwał
 More...


PANEL NAWIGACYJNY
RADA GMINY
URZĄD GMINY
WÓJT
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SKŁAD RADY
REFERATY
INFORMACJE
GOPS
UCHWAŁY
SPIS SPRAW
ZARZĄDZENIA
GOK
PROTOKOŁY
z SESJI
GKRPA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GZUK
KOMISJE RADY GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OŚRODKI ZDROWIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
SZKOŁY
BIBLIOTEKA
ŚDS
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE